Lokacijski Uslovi

Vaš prvi korak na putu do građevinske dozvole jeste dobijanje lokacijskih uslova za vaš objekat
Za Vaše potrebe pripremamo svu projektnu dokumentaciju i elektronski predajemo zahtev za lokacijske uslove
Lokacijskim uslovima su određena pravila gradnje, mogućnosti i ograničenja na datoj parceli

Lokacijski Uslovi

su dokumenti koji se vade pre građevinske dozvole i koji određuje pravila gradnje za određenu lokaciju. Lokacijski uslovi se izdaju rešenjem koje sadrži sve podatke za izradu tehničke dokumentacije, sve u skladu sa važećim planskim dokumentom – urbanističkim planom.

Lokacijski uslovi važe 12 meseci, za katastarsku parcelu za koju je podnet zahtev ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim lokacijskim uslovima.

Postupak za dobijanje lokacijskih uslova

Zahtev za dobijanje lokacijskih uslova se podnosi elektronski preko CIS-a (centralni informacioni sistem).

Izrada idejnog rešenja objekta (IDR) je sastavni deo tehničko projektne dokumentacije neophodne za dobijanje lokacisjkih uslova.

Lokacijski Uslovi

Šta su lokacijski uslovi?

Lokacijski uslovi su javna isprava koja sadrži podatke o mogućnostima i ograničenjima gradnje, na katarstarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu. Lokacijski uslovi sadrže sve uslove za izradu tehničke dokumentacije.

Lokacijski uslovi se izdaju za izgradnju, odnosno dogradnju objekata za koje se izdaje građevinska dozvola, kao i za objekte koji se priključuju na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Lokacijski uslovi određuju

Lokacijskim uslovima su određena pravila gradnje na datoj parceli:

  • vrsta i namena objekta koji se mogu graditi
  • položaj objekta
  • index zauzetosti i izgrađenosti parcele
  • dozvoljena spratnost objekta i visina objekta
  • najmanje dozvoljene udaljenosti objekta
  • uslovi za izgradnju drugih objekata
  • uslovi pristupa parceli i parkiranje

Lokacijski Uslovi

Dokumenti koji se vade pre građevinske dozvole i koji određuje pravila gradnje i zadate uslove za određenu lokaciju.

Građevinska Dozvola

Građevinska dozvola je osnovni dokument koji je uz pripadajuću dokumentaciju, neophodan kako bi se mogla započeti gradnja građevine.

Upotrebna Dozvola

Dokument koji svaki građevinski objekat mora posedovati, ovim dokazujete da je sve izgrađen po propisima i da posedujete svu dolumentaciju.

Građevinski Radovi

Manji građevinski radovi: izgradnja pomoćnih i ekonomskih objekata, investiciono održavanje, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, promena namene…

Kontaktirajte nas - Postavite pitanje

Ukoliko ste zainteresovani za neke od usluga koje pružamo
Potrebna Vam je pomoć, savet, rešenje vašeg problema
Imate tehničko, konkretno ili opšte pitanje iz oblasti koje pokrivamo

Kontakt